Projekty

< POWRÓT DO LISTY

 

01.10.2020

Rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego SZANSA NA SUKCESRozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego „SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.”

Projekt o numerze RPLD 11.03.01-10-0061/19 jest realizowany w Partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku (Lider Projektu). Przedsięwzięcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1 718 615,32 zł (wielkość dofinansowania 1 541 115,32 zł).

Projekt realizowany jest z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne będą publikowane na stronach www partnerów projektu oraz Szkoły: http://e.zse-e.edu.pl/index.php/organizacja/projekty/staz-sns

Duża czcionka

 


Nasze projekty:

Bony Rozwojowe w ramach projektu Strefa RozwoYou 2021

Aligis po raz kolejny pozyskała dofinansowanie do usług rozwojowych dla pracowników Firmy z wykorzystaniem BONÓW ROZWOJOWYCH.

Dofinansowanie zostało nam udzielone w ramach projektu pn. "Strefa RozwoYou" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na szkolenia podnoszące kwalifikacje i/lub pozwalające nabyć nowe umiejętności i kompetencje pracowników Aligis.


SUBWENCJA FINANSOWA PFR

Informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.