OFERTA

Nasze specjalizacje

Aligis - OFERTA - Nasze specjalizacje

DOTACJE NA SZKOLENIA

 • Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji, w tym wniosku, aplikacyjnego oraz niezbędnych załączników,
 • Zarządzanie projektem/ Rozliczenie dotacji,
 • Monitoring i ewaluacja.

 

Wybrane działania:

 • DOTACJE w ramach PROGRAMÓW REGIONALNYCH na organizację zajęć dodatkowych dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie placówek oświatowych (kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe, edukacja przedszkolna, powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki, punkt opiekuna dziennego).

 


 

Dotacje na inwestycje podmiotów publicznych

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji, w tym wniosku aplikacyjnego,
  biznes planu lub studium
   wykonalności projektów oraz niezbędnych załączników,
 • Zarządzanie projektem/ Rozliczenie dotacji.

 

Wybrane działania:

 • Opracowywanie Planów Odnowy Miejscowości, Strategii Rozwoju Gminy i in.
 • DOTACJE w ramach PROGRAMÓW REGIONALNYCH np. mieszkalnictwo socjalne, termomodernizacja budynków, drogi, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,
 • DOTACJE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 


Dotacje na inwestycje przedsiębiorstw

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji, w tym wniosku aplikacyjnego,
  biznes planu oraz załączników,
 • Rozliczenie dotacji.

 

Wybrane działania:

 • BADANIA NA RYNEK tj. wdrożenie wyników przeprowadzonych prac b+r w przedsiębiorstwie – Program Operacyjny
  Inteligentny Rozwój,
 • GO TO BRAND – wsparcie w promocji - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • DOTACJE na ROZWÓJ w ramach PROGRAMÓW REGIONALNYCH tj. komercjalizacja wyników prac badawczych,
  wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury b+r,
 • Inwestycje środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów regionalnych,

 


 

Dotacje na badania i rozwój 

 • Współpraca w zakresie opracowania programu badań,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji, w tym wniosku aplikacyjnego,
  biznes planu oraz załączników,
 • Rozliczenie dotacji.

 

Wybrane działania:

 • BON NA INNOWACJE DLA MŚP – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ W RAMACH PROGRAMÓW REGIONALNYCH.

 


KREDYTY I POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania kredytu/pożyczki, w tym wniosku, biznes
  planu oraz załączników,
 • Rozliczenie kredytu/pożyczki.

 

Wybrane działania:

 • KREDYT TECHNOLOGICZNY – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • POŻYCZKA ZE ŚRODKÓW UE – INICJATYWA JEREMIE,
 • POŻYCZKI Z WFOŚIGW I NFOŚIGW,
 • KREDYTY I POŻYCZKI KOMERCYJNE.

 


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju