Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
06.09.2016

Lista operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych

W dniu 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
więcej »
29.08.2016

Działanie X.1 RPO WŁ - nowy konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek ...
więcej »
19.08.2016

Projekt Gminy Gomunice na 3 miejscu listy rankingowej

Załączamy Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie np. "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3".
więcej »
12.08.2016

Bony na innowacje - liczba złożonych wniosków

Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP".
więcej »
04.08.2016

Kolejna edycja "szybkiej ścieżki" POIR 1.1.1

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami.
więcej »
01.08.2016

Konkurs POPW 1.4 „Wzór na konkurencję"

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2016r.
więcej »
20.07.2016

Aktywna mama - Szczęśliwe dziecko - NEGOCJACJE

Uprzejmie informujemy, iż nasz wspólny projekt dotyczący utworzenia ŻŁOBKA, opracowany z Gminą Gomunice jest obecnie na etapie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
więcej »
13.07.2016

Lista projektów do 2.3.2 POIR "Bon na innowacje dla MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała dziś listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.2 POIR.
więcej »
12.07.2016

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.
więcej »
05.07.2016

Konkurs w ramach działania 1.2 RPO WSL

Informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR.
więcej »
05.07.2016

Pracujemy zgodnie z metodyką PRINCE2

Informujemy, iż Aligis realizuje projekty, w tym dofinansowane ze środków UE zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką PRINCE2.
więcej »
15.06.2016

Konkurs 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.4 POIR. Wnioski można składać od 18 lipca 2016r. do 20 stycznia 2017r.
więcej »
01.06.2016

Konkursy NFOŚiGW w ramach POIiŚ ogłoszone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko.
więcej »
17.05.2016

Konkurs XI.1.2 Kształcenie ogólne

Trwa nabór wniosków wniosków na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.
więcej »
17.05.2016

Konkurs XI.3 Kształcenie zawodowe

Trwa nabór wniosków na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe.
więcej »
< 2 3 4 5 6 7 >


Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju