Oferta

Dotacje na badania i inwestycje

Pozyskiwanie dotacji na inwestycje w obszarach:
- innowacje;
-
badania i rozwój;
-
przemysł;- inwestycje MSP i in.;
- e-biznes;
-
ochrona zdrowia;
-
ochrona środowiska;
-
szkolenia.                                              

Rozliczanie pozyskanych dotacji.

Finansowanie działalności gospodarczej

Pozyskiwanie środków z innych źródeł niż fundusze Unii Europejskiej:
- projekty badawcze ze środków krajowych;
- projekty w ramach funduszy norweskich;
- dotacje/pożyczki na ochronę środowiska ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków innych niż środki Unii Europejskiej.

Opracowanie dokumentacji wspierającej działalność przedsiębiorcy

Opracowanie biznes planu - narzędzia do określenia celów firmy oraz sposobów ich osiągania.

Opracowanie studium wykonalności inwestycji – narzędzia służącego do określenia celów danego podmiotu oraz sposobu ich osiągnięcia z uwzględnieniem uwarunkowań kadrowych, prawnych, technologicznych, rynkowych, marketingowych, finansowych.

Doradztwo

Dokonanie analizy przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania dotacji na inwestycje.

Świadczenie usług doradczych w zakresie projektowania inwestycji oraz zarządzania projektem.