powrót

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

2017-06-08 15:52:00

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania to:  91,00%

Poziom wkładu własnego:  9,00%

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.