powrót

Lista operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych

2016-09-06 16:36:00

W dniu 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Rozstrzygnięty nabór, który trwał w dniach od 29 lutego 2016 roku do 28 kwietnia 2016 roku, był pierwszym naborem ogłoszonym przez Samorząd Województwa Łódzkiego dla wymienionego zakresu działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spośród 338 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji pozytywnie oceniono 299 wniosków.

Należy zwrócić uwagę, iż przydzielone województwu łódzkiemu środki finansowe nie umożliwią wsparcia wszystkich projektów znajdujących się na ww. liście. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1755) Samorząd Województwa Łódzkiego posiada do rozdysponowania kwotę w wysokości 14.018.590,00 Euro tj. 60.891.147,52 zł, natomiast łączna wnioskowana kwota pomocy pozytywnie ocenionych operacji wynosi 200.095.346,00 zł.

W związku z powyższym umowy o przyznanie pomocy będą zawierane z beneficjentami wg. kolejności ich operacji na ww. liście, do momentu wyczerpania dostępnych środków.

pdf file Lista_operacji_drogi__06-09-2016-2.pdf