Aktualności

Firmowe Aligis

Aligis - Aktualności - Firmowe Aligis
< POWRÓT DO LISTY

 

07.03.2017

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej- Nabór wnioskówUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie niniejszego konkursu wynosi 35 780 000,00 Euro